Wskazówki edytorskie

Prosimy o przesyłanie artykułów w postaci pliku .doc na adres redakcji: bez.porownania@gmail.com.

Preferujemy teksty napisane w poniższym formacie:

- krojem Times New Roman w stopniu 12 punktów z interlinią 1,5 i marginesami 2,5 cm, wyjustowane;

- objętość oscylująca wokół 15 stron. Wyjątkowe przypadki rozpatrzymy indywidualnie;

- przypisy oznaczane cyframi arabskimi, należy umieszczać zgodnie z przykładami zamieszczonymi poniżej; Times New Roman 10 pt, pojedynczy odstęp między wierszami, wyjustowane;

Cytaty

Obszerniejsze cytaty wydzielamy w odrębnych akapitach, zapisując je stopniem 10 punktów bez cudzysłowu. Opuszczenia należy oznaczać za pomocą nawiasu kwadratowego, a fragmenty wyróżnione rozświetlać, dodając w nawiasie kwadratowym: podkr. moje oraz inicjały:

„Wreszcie słońce zsunęło się nisko […], jakby miało nagle zagasnąć, r a ż o n e  ś m i e r c i ą [podkr. moje, J.K.] przy zetknięciu z owym mrokiem ścielącym się posępnie nad ciżbą ludzi".

Odsyłacze do przypisów lokalizujemy w tekście na końcu zdania przed kropką. W przypadku tekstu wielokrotnie cytowanego po wprowadzeniu pierwszego przypisu w pełnym brzmieniu stosujemy zapis skrótowy – pierwsze litery wyrazów składających się na tytuł oraz numer strony – umieszczony bezpośrednio po cytacie:

„Tym tłumaczy się, że człowiek nie zniszczył tu lasów, które łagodzą nieco klimat i chronią od wiatrów Bałtyckiego Morza" (DI, s. 9).

Przypisy dolne powinny zostać sporządzone z numeracją ciągłą. Posługujemy się następującymi polskimi skrótami: zob., por., taż, tenże, tejże, tegoż, dz. cyt., tamże, przeł., red.

Pliki prosimy tytułować zgodnie z poniższym wzorem: podać nazwisko oraz pierwsze słowa tytułu, pisane z podkreślnikami, np. Nazwisko_Tytuł.doc;

Dodatkowe informacje:

Na pierwszej stronie należy umieścić następujące informacje:

- Imię i nazwisko autora;

- Krótką notę biograficzną wg wzoru: Imię i nazwisko, studiuje/posiada dyplom na kierunku X na Wydziale Y. (Opcjonalnie: funkcja zajmowana w organizacjach/wydawnictwach studenckich/doktoranckich). Zainteresowania naukowe: humanistyka, literatura, komparatystyka. Kontakt do autora: xyz@xyz.com

- Streszczenie artykułu w języku polskim (do 100 słów). Streszczenie powinno być utrzymane w formie bezosobowej i zawierać: ogólny opis poruszanej problematyki, przyjętą metodologię badań i najważniejsze tezy;

- Słowa kluczowe artykułu (ok. 5 słów kluczowych dowolnie dobranych przez autora/kę).

- Bibliografię dzieł cytowanych zapisaną zgodnie z formatem przypisów.

Opcjonalnie:

- Tytuł i streszczenie w języku angielskim;

Streszczenia

Streszczenie powinno zawierać:

- tezę artykułu,

- opis metodologii badań,

- najważniejsze informacje zawarte w tekście,

- słowa kluczowe i frazy, które pozwolą szybko zidentyfikować zawartość i główne zagadnienia artykułu,

- informacje pozwalające usytuować artykuł w kontekście innych badań,

- w streszczeniu  należy operować krótkimi zdaniami, które w sposób precyzyjny i konkretny definiują problem zawarty w artykule.

Nie należy:

-  przekraczać objętości 100 słów,

- używać wielosłownych sformułowań i określeń abstrakcyjnych,

- odnosić się szczegółowo do innych badań,

- podawać informacji niezawartych w artykule,

- podawać definicji.